Obchodní podmínky
Následující obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Qualidates AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland (dále jen krátce: qualidates) a uživateli a zákazníky jejích dálkových mediálních služeb (dále jen: uživatel). Stanovují podmínky používání služeb qualidates .

Stránka app.roztahovacky.eu je nabídkou (dále jen služba) Qualidates AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland.
Službou je komunikační platforma, jejímž prostřednictvím má uživatel, kromě jiného, možnost prezentovat se na internetu a hledat zájemce o partnerství, přátelství, jednorázovou schůzku nebo nezávazné schůzky. Služba nabízí mimo jiné možnosti kontaktování reálně existujících, stejně smýšlejících žen, párů a mužů, kteří případně chtějí poznat nové partnery. Dále služba nabízí několik možností komunikace, flirtování a představení vlastní osoby.

§ 1 Předmět smlouvy; rozsah plnění


1. qualidates umožňuje uživatelům přístup k datingové platformě na app.roztahovacky.eu. Tato platforma obsahuje profily a údaje jiných uživatelů. Uživatelé mohou po vytvoření vlastního profilu vyhledávat v rámci platformy jiné profily. Uživatelé si mohou prohlížet profily ostatních uživatelů a omezeně je kontaktovat.

2. Služby qualidates jsou nabízeny výlučně pro soukromé, nekomerční účely. Registrací na některé ze služeb qualidates se uživatel zavazuje, že bude tuto službu využívat pouze pro soukromé účely.

3. qualidates poskytuje jak bezplatné, tak i placené služby. Při bezplatné registraci si může uživatel založit profil, prohlížet si profily jiných uživatelů a jiným uživatelům zasílat připravené zprávy. Uživatelé, kteří se přihlásí k placené službě, mohou na rozdíl od bezplatné služby navíc kontaktovat jiné uživatele a psát jim vlastní zprávy. Placenou službu lze objednat na různě dlouhou dobu. Uživatel bude před zřízením těchto služeb informován o placeném charakteru, obsahu a rozsahu služeb a rovněž o ceně a platebních podmínkách.

4. qualidates zpřístupňuje systém zásadně nepřetržitě (24/7). Pro dostupnost je rozhodující výstup směrovače, který se z datového centra používaného qualidates připojuje na internet (předávací bod). qualidates zaručuje svým uživatelům u placených služeb roční průměrnou dostupnost 97 %. Dostupnost je ovšem za omezenou považována teprve tehdy, když uživatel qualidates nahlásí chybu (chybové hlášení). Vyloučena jsou přerušení způsobená zásahy vyšší moci.

5. qualidates může pro poskytování svých služeb využívat externí pověřené poskytovatele služeb. K nim patří zejména poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé obsahu a další externí poskytovatelé služeb. Pověření externí poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby jménem qualidates , nejsou považováni za třetí subjekty ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek.

§ 2 Uzavření smlouvy


1. qualidates neuzavírá žádné smlouvy s osobami mladšími 18 let.
Bude-li mít qualidates pochybnosti o plnoletosti uživatele, požádá jej o doložení věku. Jestliže uživatel tento doklad o věku nezašle do dvou týdnů, bude qualidates oprávněna k okamžitému vypovězení smlouvy.
Bude-li se qualidates důvodně domnívat, že není některá osoba způsobilá k používání, je qualidates oprávněna zkontrolovat identitu této osoby prostřednictvím žádosti o úřední dokumenty. Nezpůsobilí uživatelé budou vyloučeni z používání této služby.

2. Přístup ke službám poskytovaným qualidates je realizován po registraci uživatele pomocí jeho osobních údajů (mj. pohlaví, datum narození, e-mailová adresa). Registrací uživatel potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů. Tím vznikne bezúplatný smluvní vztah mezi qualidates a uživatelem.

3. qualidates nabízí kromě bezplatných služeb různé placené služby (prémiové členství). Používáním těchto služeb uživatel vstupuje do jiného, od bezplatného smluvního vztahu odděleného smluvního vztahu. Tento druhý smluvní vztah se rovněž řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. O obsahu, splatnosti, ceně, době platnosti a platebních podmínkách bude uživatel u jednotlivých služeb informován před uzavřením placeného smluvního vztahu. Po kliknutí na tlačítko „Koupit nyní“ potvrzuje uživatel nabídku k uzavření smlouvy o poskytování placených služeb qualidates . qualidates potvrdí zákazníkovi přijetí nabídky zpřístupněním služeb nebo e-mailem.

§ 3 Náklady


1. Služby nabízené qualidates v rámci této služby jsou zdarma, pokud nebyl uživatel před uzavřením placené služby upozorněn na povinnost placení.

2. S cenami za placené služby, způsoby platby a rovněž dobou platnosti pokračujících závazků v rámci těchto placených služeb bude uživatel seznámen před použitím.

§ 4 Platební podmínky


1. Platbu za placené služby je třeba zaplatit předem qualidates a bude v procesu objednávky inkasována zvolenou platební metodou v plné výši, pokud je na udaném platebním prostředku dostatečné krytí.

2. Nebude-li možné inkasování celé částky platby, může ji qualidates podle vlastního uvážení inkasovat rozděleně.

3. Pokud uživatel neuhradí vzniklou pohledávku do data splatnosti, a to i přes výzvy k úhradě zaslané qualidates, dostane se do prodlení s platbou. Uživatel nese úroky a náklady vzniklé v důsledku prodlení. Jedná se zejména o náklady za upomínky od qualidates a bankovní poplatky za reklamaci platby kartou / zrušení kreditní karty nebo zpětné zaúčtování platby způsobené uživatelem. Uživatel může prokázat, že qualidates nevznikla žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než paušální sazba. Naopak, qualidates může poskytnout důkaz o vyšším poškození. Z důvodu prodlení s platbou bude neuhrazená pohledávka předána inkasní společnosti. Uživatel nese veškeré vzniklé náklady spojené s činností inkasní společnosti.

§ 5 Smluvní doba a ukončení

1. Smluvní služby poskytuje qualidates po dobu trvání smlouvy, tj. od uzavření smlouvy do konce smlouvy.

2. Smlouva o bezplatném členství se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji kdykoli vypovědět bez jakýchkoli lhůt pro ukončení.

3. Doba placeného členství (Premium) odpovídá období uvedenému v popisu balíčku nebo období, které si uživatel zvolil při objednávce balíčku (počáteční období). Počáteční období je maximálně dva roky. Pokud nedojde k ukončení členství na konci původního období, smlouva se prodlužuje na dobu neurčitou (prodloužení smlouvy). Výpovědní lhůta na konci původního období, nebo pokud bylo při zakoupení placeného přístupu uvedeno jiné období, pro členství s dobou trvání nejvýše jeden měsíc: 14 dní a pro členství s dobou trvání více než jeden měsíc: 30 dní. Výpovědní lhůta v době po obnovení smlouvy je 30 dnů.

4. Není-li v oznámení o ukončení uvedeno jinak, bezplatné členství trvá i po skončení prémiového členství a vyžaduje samostatné ukončení. Po ukončení členství qualidates zablokuje profil uživatele a zpracuje údaje v něm uložené pouze v omezeném rozsahu. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou existovat žádné zákonné doby uchovávání a údaje již nebudou nutné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na předčasné ukončení z dobrého důvodu zůstává nedotčeno. Důležitý důvod pro ukončení může být pro qualidates zejména v případě, že uživatel (a) zásadně nebo opakovaně neplní závazky nebo (b) porušuje jiné smluvní povinnosti. Pokud důležitým důvodem výpovědi je porušení povinnosti uživatelem, může qualidates požadovat náhradu za předčasné ukončení smlouvy. To neplatí, pokud uživatel za porušení povinnosti neodpovídá.

6. Ukončení úplatného smluvního vztahu musí být provedeno v textové podobě. Aby mohla být výpověď úspěšně zpracována, musí obsahovat celé jméno, název službu, e-mailovou adresu použitou pro registraci a uživatelské jméno. Storno lze zaslat e-mailem na adresu support@qdhelp.ch. Mimo jiné nabízíme také výpověď placené smlouvy poštou. Pro Vaše pohodlí máte k dispozici formulář pro uložení nebo tisk. Ten obsahuje všechny kontaktní údaje a políčka, která je třeba vyplnit pro úspěšné ukončení placené smlouvy. Chcete-li uložit nebo vytisknout výpovědní formulář, klikněte prosím sem . Ukončení členství potvrdí qualidates e-mailem na adresu uloženou v profilu.

§ 6 Povinnosti uživatele

- viz také content provider a podmínky užívání

1. Za obsah své registrace, další údaje o své osobě a za informace, které o sobě uvede, odpovídá výlučně uživatel. Uživatel zaručuje, že uvedené údaje odpovídají pravdě a popisují jeho osobu. Úmyslně uvedené nepravdivé údaje opravňují qualidates k zablokování uživatelského profilu, aniž by tím byl dotčen nárok qualidates na odměnu. V takovém případě bude qualidates oprávněna i k okamžitému vypovězení smlouvy.

2. Uživatel zaručuje, že nebude využívat služby qualidates k obchodním nebo komerčním a zejména reklamním účelům. Uživateli není povoleno, aby manuálně nebo pomocí programů načítal obsah a profily jiných uživatelů, aby takto získaná data používal mimo rámec služeb qualidates .

3. Uživatel se zavazuje, že bude s e-maily a jinými zprávami a daty od jiných uživatelů nakládat jako s důvěrnými a nebude je bez souhlasu zpřístupňovat třetím subjektům.

4. Uživatel se zavazuje, že bude se svými přístupovými údaji nakládat jako s důvěrnými. Při předání přístupových údajů třetímu subjektu za nakládání s nimi v každém případě odpovídá uživatel. Bude-li existovat podezření, že byly přístupové údaje předány třetímu subjektu, musí o tom uživatel qualidates neprodleně informovat a sám provést vhodná opatření k zamezení dalšímu zneužití.

5. Uživatel se dále zavazuje k tomu, že nebude služby qualidates zneužívat, zejména
a. je nebude využívat k šíření hanlivých, rasistických, štvavých, urážlivých nebo jinak protiprávních materiálů nebo informací;
b. nebude je používat k ohrožení ostatních uživatelů nebo třetích subjektů, k jejich obtěžování, ani k narušení jejich práv (včetně osobnostních);
c. nebude do systému nebo databáze přidávat žádná data obsahující viry nebo software nebo jiný materiál, který je chráněn autorským právem nebo jinými ochrannými právy, pokud nebude uživatel vlastníkem těchto práv, nebo nebude držitelem nezbytného souhlasu s použitím;
d. služby nebudou používány způsobem, který negativně ovlivňuje dostupnost služeb pro ostatní uživatele;
e. nebude blokovat e-maily a podobné zprávy, a nebude se o to ani pokoušet;
f. nebude jiným uživatelům zasílat e-maily a další zprávy k jinému účelu než k soukromé komunikaci, zejména ne k propagaci nebo nabídkám zboží a služeb, ani k jiným reklamním nebo komerčním účelům;
g. v osobním popisu ani v nahrávaných souborech nebude uvádět ani odkazovat na žádná jména, adresy, telefonní či faxová čísla, adresy messengeru, e-mailové adresy, značky, názvy podniků, názvy jiných internetových portálů nebo internetové adresy;

6. Nedodržení výše uvedených povinností chování nebo porušení jiných povinností uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách opravňuje qualidates k okamžitému vypovězení smlouvy ze závažného důvodu a rovněž k okamžitému zablokování přístupu uživatele k databázi qualidates. qualidates může také jako alternativu k zablokování nebo výpovědi smazat části profilu uživatele.

7. Pokud uživatel s uzavřením smluvního vztahu spojí komerční nebo obchodní zájmy, nebo jemu přístupná data třetích osob použije pro obchodní nebo komerční účely, případně k účelům, jež qualidates výslovně nepovolila, zavazuje se zaplatit qualidates smluvní pokutu ve výši 500,00 EUR za každé prokázané porušení tohoto zákazu. Nároky na další náhradu škody tím zůstávají nedotčeny.

§ 7 Provoz


1. qualidates je oprávněna kontrolovat obsah a data zadávaná uživatelem, a bude-li obsah porušovat tyto Všeobecné obchodní podmínky, příslušná data odstranit.

2. qualidates je rovněž oprávněna, ovšem nikoliv povinna, kontrolovat shodu nahrávaných textů, fotografií a obrázků s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zákonnými ustanoveními a v případě porušení je odstranit.


§ 8 Přenos práv


1. Uživatel uděluje qualidates nevýlučné, přenositelné, místně neomezené a časově omezené na dobu platnosti smlouvy jednoduché právo k užívání jím prostřednictvím služby vytvořeného nebo umístěného obsahu, včetně obrázků, textů a videí.

2. Uživatel zaručuje, že jím vytvořený nebo umístěný obsah a jeho používání neporušují žádná práva třetích subjektů, zejména žádná autorská a ochranná práva.

§ 9 Odpovědnost


1. qualidates nepřebírá odpovědnost za obsah profilu uživatelů. Společnost nemá žádnou kontrolu nad správností a bezpečností informací, které si uživatelé vyměňují nebo které uživatelé ve svých profilech uvádějí.

2. qualidates nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost uživatelských profilů vytvořených v systému Match a jejich vyhodnocení s ohledem na kompatibilitu s ostatními uživateli. qualidates přitom odpovídá pouze za zprostředkování kontaktu, nikoliv za úspěšný kontakt.

3. qualidates dále nepřebírá žádnou odpovědnost za finanční nebo jiné, nikoli fyzické škody, které mohou být uváděny do souvislosti se službou, ledaže by byly způsobeny qualidates úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

4. qualidates neodpovídá navíc zejména za získání znalostí o osobních datech uživatelů nepovolanými třetími osobami (například v důsledku nepovolaného přístupu "hackerů" do databáze), ledaže by qualidates toto nepovolané získání znalosti osobních dat umožnila úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

5. qualidates rovněž neodpovídá za to, jestliže třetí osoba zneužije údaje a informace, které jí uživatel zpřístupnil.

§ 10 Osvobození


1. Uživatel proto zprošťuje qualidates jakékoli odpovědnosti a všech závazků, výdajů a nároků na náhradu, které například vyplývají například ze škod způsobených zlou pomluvou, urážkou, porušením práv osobnosti ostatními uživateli.

§ 11 Technické vady


1. qualidates nepřebírá záruku za trvalou disponibilitu své webové stránky a její technickou funkčnost.

2. qualidates zejména neodpovídá za chyby v kvalitě přístupu ke službě v důsledku vyšší moci nebo událostí, které qualidates nezavinila.

§ 12 Odpovědnost za vady při placeném užívání služeb


(1) Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §1914 až §1925 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(2) qualidates odpovídá za to, že od aktivace placeného užívání služeb je uživatel oprávněn využívat funkci rozšířeného vyhledávání, psát zprávy dalším uživatelům a odpovídat na zprávy dalších uživatelů. V případě, že tyto rozšířené funkce nejsou dostupné, je uživatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění oznámením, k jehož zaslání může využít kontaktní formulář umístěný v sekci Podpora na internetové platformě app.roztahovacky.eu . Je-li vada odstranitelná, může se uživatel domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li užívat rozšířené funkce placeného užívání služeb, může uživatel od smlouvy odstoupit, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

§ 13 Jurisdikce a rozhodné právo


Platí právo Švýcarské konfederace. Švýcarské kolizní právo nebude aplikováno. Tím nejsou dotčena závazná zákonná ustanovení, která jsou pro spotřebitele v místě bydliště nebo obvyklého bydliště spotřebitele výhodnější. Jako místo příslušnosti je dohodnut místně a věcně příslušný soud ve Švýcarsku v kantonu Zug. Pokud jste spotřebitel s bydlištěm v Evropské unii, může se v případě potřeby a pokud jde o kogentní ustanovení použít také právo země, ve které máte bydliště.

§ 14 Urovnání sporu

Komise EU zřídila internetovou platformu k online urovnání sporů („OS platforma“) mezi podnikateli a spotřebiteli. OS platforma je k dispozici na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Upozorňujeme na to, že nejsme ze zákona povinni a ani připraveni k účasti na procesu urovnání sporů před spotřebitelským smírčím orgánem.

qualidates tímto informuje uživatele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 1, Štěpánská 796/44, PSČ 110 00, internetové stránky http://www.coi.cz/.

§ 15 Právo na odstoupeníJste oprávněni od této smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů bez uvedení důvodů.


Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli Vaše právo na odstoupení využít, musíte nás (Qualidates AG, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland, e-mail: support@qdhelp.ch) informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Pro zachování lhůty pro odstoupení postačí, jestliže sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.Důsledky odstoupeníPokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou doplňkových nákladů, které vyplývají z toho, že jste zvolili jiný způsob dodání, než námi nabízenou výhodnou standardní dodávku), a to bez prodlení, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste využili pro původní transakci, ledaže by s Vámi byl výslovně dohodnut jiný způsob. V žádném případě Vám za tuto zpětnou platbu nebudeme účtovat poplatky.

Jestliže jste požadovali, aby služby začaly již během lhůty pro odstoupení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu služeb provedených až do okamžiku, ke kterému jste nás informovali o výkonu práva na odstoupení podle této smlouvy v poměru k celkovému rozsahu služeb předpokládaných smlouvou.

Na Vaše výslovné přání zahájíme služby na základě placené smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení, pokud budete současně souhlasit s tím, že tím Vaše právo na odstoupení zaniká a potvrdíte, že je Vám tato skutečnost známa.

K odstoupení od smlouvy můžete použít také následující vzorový formulář pro odstoupení.

AdresátQualidates AGTurmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Switzerland

e-mail: support@qdhelp.ch

Tímto já/my () odstupuji(me) od mnou/námi () uzavřené smlouvy o koupi následujícího zboží/poskytnutí následujících služeb ()

– objednáno dne ()/obdrženo dne ()– jméno spotřebitele/spotřebitelů– adresa spotřebitele/spotřebitelů– podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při písemném sdělení)– datum

(*) Nehodící se škrtněte.